Nieuws

Bestemmingsplan Zuidbroek - Apeldoorn Noord 2 / Startbijeenkomst en verder

Op 7 december 2016 was er een startbijeenkomst voor het bestemmingsplan Zuidbroek – Apeldoorn Noord 2. Hieronder vindt u de drie presentaties die tijdens de startbijeenkomst getoond zijn en informatie vanuit de gemeente Apeldoorn.


http://www.obanapeldoorn.nl/bestanden/24-presentatie-bestemmingsplan.pdf

http://www.obanapeldoorn.nl/bestanden/25-presentatie-stedenbouw.pdf

http://www.obanapeldoorn.nl/bestanden/26-presentatie-project.pdf

http://www.obanapeldoorn.nl/bestanden/27-onderwerpen-en-post-its.pdf

N.B. Aan de schetsen en impressies in de bijgevoegde, stedenbouwkundige presentaties kunnen geen rechten ontleend worden. Deze afbeeldingen betreffen slechts ruimtelijke verkenningen die zijn uitgevoerd op ambtelijk niveau. Besluitvorming in het kader van een juridisch bindend instrument, zoals een bestemmingsplan, heeft hierover niet plaatsgevonden.

 

We kijken terug op een goed verlopen startbijeenkomst. Er waren circa 150 mensen aanwezig. Van die mensen ontvingen wij, mede in de vorm van op posters geplakte post-its, een groot aantal suggesties, ideeën, aandachtspunten, opmerkingen en aanbevelingen voor het nieuwe bestemmingsplan. De post-its zijn overgezet in het bijgevoegde overzicht.

 

De volgende stap in het planproces is het bepalen van de thema’s voor het nieuwe bestemmingsplan. De thema’s zijn de inhoudelijke onderwerpen waarna de aandacht zal uitgaan bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten en het daarop volgende bestemmingsplan. Op basis van de thema’s zal een geactualiseerde, ruimtelijke visie voor het plangebied worden geformuleerd. Die visie zal vervolgens, ook weer themagewijs, worden uitgewerkt in uitgangspunten voor het bestemmingsplan. 

 

Op basis van de resultaten van de startbijeenkomst, reeds bekende gegevens en de gesprekken die met diverse mensen en partijen zijn gevoerd, zijn inmiddels de voorlopige thema’s voor het bestemmingsplan bepaald. Deze voorlopige thema’s zijn:

 

1. Wonen en werken in een groene wijk

In heel veel reacties komt naar voren dat het groene karakter van de wijk sterk gewaardeerd wordt. ‘Wonen en werken in een groene wijk’ lijkt een logische hoofddoelstelling voor het nieuwe bestemmingsplan te zijn. 

 

2. Ruimte voor voorzieningen

Het voorzieningenniveau in de wijk op peil houden en uitbreiden is veel genoemd. Hiervoor zijn diverse meningen en ideeën geuit. Daarbij gaat het vooral om maatschappelijke, recreatie- en sportvoorzieningen. Voorbeelden van de inbreng zijn: nieuwe horeca, grotere supermarkt, buitensportgelegenheden en meer onderwijsvoorzieningen.

 

3. De ontwikkelingsgebieden ingekaderd

Voor sommige delen van het plangebied is onbekend wat de ontwikkelingsrichting precies gaat zijn. Duidelijk is wel dat het (al dan niet deels) een andere richting gaat zijn dan het huidige bestemmingsplan nu aangeeft. Gevraagd wordt deze gebieden, de ontwikkelingsgebieden, duidelijk in te kaderen en daarvoor zijn ook ideeën aangereikt. Het nieuwe bestemmingsplan hoeft daarbij niet helemaal uitgewerkt aan te geven wat er kan. Het moet wel aangeven wat voor functies mogelijk zijn en welke eisen daarbij dan gelden qua uitstraling en effecten op de omgeving.

 

In de komende weken gaan we deze drie thema’s nader verkennen en de bijbehorende onderwerpen nader inventariseren. Vervolgens zal een themabijeenkomst worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst willen wij graag met u stil staan bij de thema’s en daarover het gesprek met u aangaan. De uitkomsten van de startbijeenkomst zullen gebruikt worden voor het opstellen van het concept van de Nota van Uitgangspunten. De uitnodiging voor de themabijeenkomst ontvangt u in de komende weken. 

 

Heeft u nog vragen of wilt u alsnog uw ideeën en suggesties voor het nieuwe bestemmingsplan laten weten? Dan kunt u mij bellen op 055-580 2613 of mailen via t.vanessen@apeldoorn.nl

 

Met vriendelijke groet,

Teus van Essen 
bestuurlijk jurist/projectleider
Team Omgevingsrecht & Advies

Gemeente Apeldoorn

E-mail: t.vanessen@apeldoorn.nl

Direct: 055 580 26 13

Algemeen: 14 055
--------------------
Postbus 9033 
7300 ES  Apeldoorn 
http://www.apeldoorn.nl
{r.title}